วันที่ 1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 | *เงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด