Apple เปิดตัวฟีเจอร์ Nearby,Flyover,Traffic

By Trends

ฟีเจอร์ Nearby เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ได้จากเมนู Spotlight ส่วน Flyover เป็นแผนที่ 3 มิติที่ทำให้เราสามารถชมส่วนต่างๆ ของเมืองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ Apple ก็ยังจำกัดการใช้งานไว้ในบางประเทศเท่านั้น

Read more

รู้หรือไม่ Apple Maps สามารถแสดงการจราจรในไทยได้แล้ว

เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนไทยเมื่อ Apple ได้พัฒนา Apple Maps ให้สามารถแสดงการจราจรในไทย ได้ดีขึ้นขึ้นหลังจากที่เปิดให้ใช้งานมาระยะหนึ่ง

Read more