Home 2018-03-22T15:10:57+00:00

U-Store เป็น Apple Authorized Reseller เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า Apple ภายในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่ให้คำแนะนำการทดลองใช้สินค้า Apple สำหรับการศึกษาทั้ง Hardware และ Software รวมถึงบริการการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือบริษัทที่จัดจำหน่ายโดยตรง ให้ได้ตามความต้องการของผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple , Blackmagic Design , Wacom ฯลฯ

CU
สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel: 0 2252 4568
Mobile: 08 1466 6152
Fanpage: U-Store@CU

RSU
สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
Tel: 0 2997 9391
Mobile: 08 1466 6151
Fanpage: U-Store@RSU

UTCC
สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Tel: 0 2692 1165
Mobile: 08 3033 4098
Fanpage: U-Store@UTCC

SPU
สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม
Tel: 0 2561 0377
Mobile: 08 1359 0711
Fanpage: U-Store@SPU

KMUTT
สาขาพระจอมเกล้าธนบุรี
Tel: 0 2872 6542
Mobile: 08 6308 8160
Fanpage: U-Store@KMUTT

CMU
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel: 0 5394 4903
Mobile: 09 1770 8164
Fanpage: U-Store@CMU

KKU
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
Mobile: 08 1925 9076
Fanpage: U-Store@KKU

KMITL
สาขาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Tel: 0 2326 4858
Mobile: 08 6308 8107
Fanpage: U-Store@KMITL